คติพจน์

คติพจน์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

ปัญญา  โลกสมิ  ปชโชโต  แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก