ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

       1)  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ที่ตั้ง เลขที่ 778 หมู่ 14 ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบล  บ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์36240 โทรศัพท์044-899115โทรสาร044-899115 email bkv2564@gmail.com websitehttps://bkvch.ac.th/    

   2)  สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ                        .     

   3)  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6            

   4)  เนื้อที่ 36 ไร่ 3  งาน 30 ตารางวา

  5)  เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มี 1 ตำบล คือ ตำบลบ้านค่ายประกอบด้วย 1) บ้านค่าย หมู่ที่ 1,2,10 2) บ้านวังก้านเหลือง 3) บ้านท่าหว้าหมู่ที่ 3,11 4) บ้านโค้งขนัน 5) บ้านโค้งยางพัฒนา 6) บ้านกุดเวียน 7) บ้านแก้งจิก 8) บ้านเสี้ยวน้อย และ 9) บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5,12