ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประกอบด้วย ช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำตำบลบ้านค่ายวิทยาเพราะเคยเป็นที่ตั้งค่ายช้างศึกในสมัยรัชกาลที่ 3 ตัวอักษร บ.ค.ว. อยู่บนหลังช้าง คือ อักษรย่อของโรงเรียน ธงด้ายซ้ายมือ คือ ธงสีประจำโรงเรียน ธงด้านขวามือ คือ ธงประจำจังหวัดชัยภูมิ กำแพง คือ กำแพงป้องกันข้าศึก และกลีบบัว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ ออกแบบไว้เมื่อ ปีการศึกษา 2535 โดย นายชัยวุฒิ  มาด้วง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ