ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุขสันต์  ผาดไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Email : Suksankob939@gmail.com

โทร. 087-4455780


นายสุภิเดช  ภูมิฐาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Email : Supidechp@gmail.com

โทร. 0899457393นางสาวดวงพร  วงษ์สิม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

Email : pangpang.za20@gmail.com

โทร. 096-7160059 


นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

Email : mam802151@gmail.com

โทร. 0813890212


นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

Email : teacherporntip.01@gmail. .com

โทร. 092-4353513


นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Email : taweesak.po@obec.moe.go.th

โทร. 081-6690136


นายสายัณห์  จ่าทัน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Email : sayanmax20@gmail.com

โทร. 0973378830