ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม