ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

ด้านการก่อตั้ง

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา” เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่เนื่องจากยังไม่มีอาคารเรียน จึงใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้วในการจัดการเรียนการสอนแทน ปี พ.ศ. 2524  นายแถว ขันตี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะครูอาจารย์และกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง แต่มีปัญหาเรื่องที่ดินไม่ครบตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษาจึงไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้แต่คณะกรรมการและชาวบ้านไม่ลดความพยายามเพื่อให้ลูกหลานได้มีที่เรียนใกล้บ้าน จึงพยายามจัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑ์ แล้วเสนอกรมสามัญศึกษา เพื่อพิจารณาอีกครั้ง กรมสามัญศึกษาจึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านค่าย ชื่อ “โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา” เมื่อวันที่ 4  มกราคม  2525 ปี พ.ศ. 2525 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายถนอม  ลุนทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และในปีนี้เองโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 004 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 370,000 บาท บนที่ดินผืนปัจจุบันเนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ทำพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2526 และนักเรียนย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2526 ซึ่งวันนี้โรงเรียนถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ “วันคารวะผู้ปกครอง” หรือ “วันแห่งความรัก” ปีแรกโรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1 ได้ 129 คน แผนการจัดชั้นเรียน 3 - 0 - 0  ครู - อาจารย์ จำนวน 6  คน  นักการภารโรง 1  คน
Bankhaivittaya School first building on 14th february 2526 have area about 36 rai 3  ngan 30 tarangwa at 778 moo 14 Chaiyaphum Seekiw Road. T.Bankhai  A.Muang Chaiyaphum.
_____________________________________________________________