วิศัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2567 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เป็นองค์กรแห่งความสุข ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล