การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ OSDGKS Model

นายสายัณห์  จ่าทัน

Result  of Teaching

This is link to page result  of Teaching

offer for up Level Prof. 

ผลงานผู้เรียน

🙂‍↕️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ประจำปีการศึกษา 2/2565 เรื่องแผนภาพกระแสข้อมูล DFD (Data Flow Diagram)

🙂‍↕️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ประจำปีการศึกษา 2/2565 เรื่องฐานข้อมูลเบื้องต้น