ระบบความโปร่งใส ITA

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที่ 

O4 ข้อมูลการติดต่อ

O5 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

O6 Q&A

O7 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน 

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O13 E-Service

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O17 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม 

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O26 นโยบายไม่รับ ของขวัญหรือของ กำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) 

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรม 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน 

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน