แผนที่ตั้งสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ผู้บริหาร

ลิ้งที่น่าสนใจ

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สื่อการสอน
การจัดการศึกษาเทียบเคียงหลักสูตร มาตรฐานสากล
การจัดการศึกษานักเรียนการศึกษาพิเศษ
     
 
 
 
 

การจัดการศึกษาทวิศึกษา

การจัดการศึกษาทางไกล
 
   
           
           
  กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ SAR  
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน ราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบ แห่งชาติ ที่ 19 2560
เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค

กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ การศึกษา
พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ สพฐ การกระจาย
อำนาจการบริหาร
และจัดการศึกษา

พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

แนวทางดำเนินงาน
ตามระเบียบว่าด้วยการ
ขยายชั้นเรียน 2553
ีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562