เมนูหลักโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านค่ายโดยย่อ 

โรงเรียนค่ายวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปิดทำการเรียนการสอน
เมื่อวัน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑
เป็น ๔-๔-๔ / ๒-๒-๒ 
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะครู
- อาจารย์ และกรรมการหมู่บ้าน ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่มีปัญหา
เรื่องที่ดินไม่ครบตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา จึงไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้
แต่คณะกรรมการและชาวบ้านไม่ลดความพยายามเพื่อลูกหลานได้มีที่เรียนใกล้บ้านจึงพยายาม
จัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑ์แล้วเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณา อีกครั้ง
กรมสามัญศึกษาจึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านค่าย ชื่อ
“โรงเรียน- บ้านค่ายวิทยา” เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๕ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน
ได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียน ประถมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว ในวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๒๕ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายถนอมลุนทาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และในปีนี้เองโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ
๐๐๔จำนวน ๑หลัง เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐บาท บนที่ดินผืนปัจจุบันเนื้อที่ ๓๖ ไร่
๓ งาน ๓๐ ตารางวา ทำพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖และนักเรียนย้ายมาเรียน
เมื่อวันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ซึ่งวันนี้โรงเรียนถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ 
“วันคารวะผู้ปกครอง” หรือ “วันแห่งความรัก” ปีแรก โรงเรียนรับนักเรียนชั้น
ม. ๑ ได้ ๘๐ คน แผนการจัดชั้นเรียน ๒-๐-๐ ครู - อาจารย์ จำนวน ๖ คน นักการภารโรง
๑ คน

ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่