เมนูหลักโรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญาโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนำพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งพัฒนาการศึกษา “ การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม ”

ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่