เมนูหลักโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมายโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ
สู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
3. จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนร
ู้

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
3. สถานศึกษามีหลักสูตรมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่