เมนูหลักโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
           
     
     1. นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
       2. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล)
       3. นายสามารถ ขามจัตุรัส (หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ)
       4. นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)
       5. นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ (หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)
       6. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง (หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป)
ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่