เมนูหลักโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
 

นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : suwanich2514@gmail.com
โทร. 084-4651377


นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Email : supachai.t@obec.moe.go.th
โทร. 089-7174096


นายสามารถ ขามจัตุรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
Email : samart.kam@obec.moe.go.th
โทร. 082-7468817

นางสาวสภุาพ ประดิษฐ์ค่าย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
Email : supap.pr@obec.moe.go.th
โทร. 095-6058038

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
Email : niwat.kw@obec.moe.go.th
โทร. 096-9056085

นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
Email : taweesak.po@obec.moe.go.th
โทร. 081-6690136
ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่