เมนูหลักโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป    
๑.๑   ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗๘  หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านค่าย
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๙๙-๑๑๕
โทรสาร ๐๔๔ –๘๙๙-๑๑๕
๑.๒    ระดับการศึกษา
๑.๒.๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑ – ม.๓)
๑.๒.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ – ม.๖)
๑.๓  ประเภทโรงเรียน
สหศึกษา  (ชาย-หญิง)  ไปและกลับ 
๑.๔  ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง
เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา
๑.๕   เขตพื้นที่บริการ   เขตพื้นที่บริการ  จำนวน  ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่
๑.๕.๑  บ้านค่าย  หมู่ที่  ๑
๑.๕.๒  บ้านค่าย  หมู่ที่  ๒
๑.๕.๓  บ้านค่าย  หมู่ที่  ๑๐
๑.๕.๔  บ้านวังก้านเหลือง
๑.๕.๕  บ้านท่าหว้า
๑.๕.๖  บ้านโค้งขนัน
๑.๕.๗  บ้านโค้งยาง
๑.๕.๘  บ้านค่ายเจริญ
๑.๕.๙  บ้านกุดละลม
๑.๕.๑๐  บ้านโค้งน้ำตับ
๑.๕.๑๑  บ้านแก้งจิก
๑.๕.๑๒  บ้านกุดเวียน
๑.๕.๑๓  บ้านเสี้ยวน้อย
๑.๖  สีประจำโรงเรียน
“  เทา  -  ฟ้า”
สีเทา  หมายถึง  เชาวน์ปัญญา
สีฟ้า  หมายถึง  ความยิ่งใหญ่  ความเกรียงไกร
๑.๗  ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเฟื่องฟ้า
๑.๘  คำขวัญ
“ปัญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม”

ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่